BETAALVOORWAARDEN

 1. Pobos B.V. declareert marktconforme tarieven conform NZa-tarifering. Met een aantal zorgverzekeraars is een contract afgesloten. o.a. CZ en Achmea. In dit geval worden de tarieven van de zorgverzekeraar (digitaal via vecozo) gedeclareerd. Indien de declaratie naar de verzekerde wordt verzonden  dient het gedeclareerde bedrag door cliënt volledig betaald te worden. Indien de declaratie naar de zorgverzekeraar verzonden is betaalt deze rechtsreeks aan de zorgverlener. De zorgverzekeraar betaalt niet de marktconforme tarieven conform NZa-tarifering uit bij een budgetpolis. Alleen bij een (zuivere) restitutiepolis wordt het gehele bedrag vergoed. De tarieven staan op deze site.
 2. Indien de zorgverzekeraar  een akte van cessie (machtiging) accepteert dan is het mogelijk dat de declaratie rechtstreeks naar de zorgverzekeraar verzonden wordt. Deze betaalt doorgaans binnen 30 dagen na verzending. In dit geval dient de cliënt een akte van cessie bij start van de behandeling te ondertekenen. Indien mocht blijken dat zorgverzekeraar achteraf toch een akte van cessie niet accepteert maar wel de declaratie al uitbetaald heeft op de bankrekening van de client dan geldt voor de client de betaaldatum van de zorgverzekeraar, m.a.w. client kan niet redeneren "Ik heb 30 dagen de tijd".
 3. Indien de cliënt zelf de declaratie ontvangt dient het gedeclareerde bedrag volledig en uiterlijk binnen 15 dagen na declaratiedatum voldaan te worden.Indien er aantoonbaar sprake is van een budgettaire probleemsituatie kan er een betaling in termijnen aangeboden worden maar dan moet cliënt dit wel tijdig kenbaar maken en zal POBOS BV deze termijnbetaling zwart op wit zetten.
 4. Cliënt moet de declaratie per direct indienen bij de zorgverzekeraar en dan krijgt hij doorgaans binnen 5-10 dagen betaald. Client kan niet redeneren “Ik betaal de declaratie van POBOS B.V. pas als ik het bedrag van mijn zorgverzekeraar ontvangen heb” en ook niet “Ik betaal de psycholoog wat ik vergoed krijg van mijn zorgverzekeraar”.
 5. Indien de zorgverzekeraar het eigen risico verrekend met POBOS B.V. (CZ doet dit bijvoorbeeld) ontvangt de cliënt een aanvullende declaratie voor dit verrekende eigen risico. Het eigen risico is immers voor rekening van de verzekerde. De betaaltermijn voor verrekening eigen risico en/of eigen bijdrage is 15 dagen.
 6. Naast een juiste verwijsbrief kan voor aanvang van de behandeling een kopie van het polisblad gevraagd worden.
 7. In bepaalde specifieke gevallen (op aanvraag nader toe te lichten) kan POBOS B.V. alvorens behandeling te starten: a) Een voorschot eisen; b) Een kopie van een betalingsbewijs van maandelijkse ziektekostenpremie vragen (bankafschrift); c) Een bewijs van maandelijkse spreiding van betaling van eigen risico vragen; d)  Een betalingsregeling bieden in termijnen. In bepaalde gevallen - o.a. bij zelfverwijzers (mensen zonder verwijsbrief) - zal POBOS B.V. een contante betaling vragen per consult. Ook als u geen kwitantie wil of vraagt wordt uw betaling in de boekhouding opgenomen.
 8. Indien cliënt niet tijdig betaalt volgt een herinnering per mail/telefoon/post met een nieuwe betaaltermijn van 5 dagen. Bij wederom niet betalen volgt een aanmaning verhoogd met € 12,50 aan extra administratiekosten en een betaaltermijn van 5 dagen.
 9. Indien cliënt dan nog niet betaald heeft -dus in gebreke blijft- zal POBOS B.V. het bedrag laten invorderen en worden de invorderingskosten verhaald op cliënt zo ook de kosten die voortvloeien uit een eventuele juridische procedure.
 10. Indien bij een achterafcontrole door zorgverzekeraar een declaratie terug gevorderd wordt en indien blijkt dat cliënt informatie verkeerd heeft gegeven of heeft achtergehouden dan zal cliënt alsnog zelf het teruggevorderde bedrag moeten verrekenen met POBOS B.V.
 11. POBOS B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in vergoedingen door zorgverzekeraars, bijvoorbeeld bij eigen gehanteerde markconforme tarieven.
 12. Cliënt is altijd zelf verantwoordelijk voor het raadplegen van de polisvoorwaarden en het opvragen van informatie hieromtrent. POBOS B.V. adviseert altijd informatie en polisvoorwaarden schriftelijk op te vragen.
 13. Klachten over betalingen dient men altijd eerst door te geven aan POBOS B.V. , duidelijk te specificeren en dan wordt binnen 24-48 uur antwoord gegeven. Per mail wordt dan direct antwoord gegeven. Indien nodig wordt men uitgenodigd voor een toelichtend gesprek. Indien men zonder melding klachten indient wordt dit gezien als niet-cooperatief gedrag en zal POBOS B.V. direct melding maken bij zorgverzekeraar en/of Gemeente.