BETAALVOORWAARDEN

1a De cliënt krijgt een declaratie toegezonden per post en/of per email. De betaaltermijn is maximaal 30 dagen.

1b Indien cliënt een machtiging ondertekent om direct bij de zorgverzekeraar te declareren en als de ziektekostenverzekeraar dit accepteert en de ziektekostenverzekeraar slechts gedeeltelijk uitbetaalt (bv. omdat deze slechts vanuit de polisvoorwaarden een bepaald percentage vergoedt of het eigen risico verrekent met de declaratie) dan wordt het niet vergoede gedeelte alsnog in rekening gebracht ten koste van de cliënt. In dit geval is de betaaltermijn 15 dagen.

1c : Voorschot: In bepaalde gevallen (bv bij CZ-verzekerden als het eigen risico nog geheel open staat en/of als men een naturapolis heeft waardoor er ook nog eens een eigen bijdrage van circa 20%-25% is) dient cliënt deze totale kosten voorafgaand aan de behandeling te betalen per bank alsmede een machtiging te ondertekenen waarmee wij het resterende deel na de behandeling direct bij de zorgverzekeraar kunnen declareren. Zo gauw de betaling van het voorschot binnen is start dan de behandeling.

2 Indien cliënt niet tijdig betaalt volgt een herinnering per mail/telefoon en bij geen reactie volgt  een nieuwe declaratie verhoogd met € 7,50 aan administratiekosten en een betaaltermijn van 5 dagen.

3 Indien cliënt een zorgverzekeraar heeft welke het eigen risico verrekent met onze declaratie (bv CZ) eisen wij dat cliënt een betalingsregeling treft met de zorgverzekeraar om het eigen risico (€ 385,--) in termijnen via een betalingsregeling met de zorgverzekeraar te betalen. 

4 Indien cliënt in gebreke blijft laten wij het bedrag invorderen en worden de invorderingskosten verhaald op cliënt zo ook de kosten die voortvloeien uit een eventuele juridische procedure.

5. Cliënt dient altijd aan het begin van een traject een kopie van het polisblad van de zorgverzekeraar, een bewijs van gespreide betaling van eigen risico en de juiste verwijskaart te overleggen.

6. Correspondentie die u doorgeeft aan ons via uw zorgverzekeraar over declaraties dienen altijd schriftelijk te zijn per post of per correct geadresseerde mail (met antwoordmogelijkheid!)  en ondertekend door de zorgverzekeraar medewerker met vermelding van een naam en/of een afdeling en een emailadres/adres/telefoonnummer. SMS-berichten, chatberichten, Whatss app berichten, en ander digitaal vernuft van  clienten en klantenservice worden niet geaccepteerd. Daar kan geen vertrouwen op gebaseerd worden zo is gebleken.