BETAALVOORWAARDEN

 1. Pobos B.V. declareert marktconforme tarieven conform NZa-tarifering. Het gedeclareerde bedrag dient door cliënt volledig betaald te worden. Indien de declaratie naar de zorgverzekeraar verzonden is en deze minder uitbetaalt dan gedeclareerd is dan zal de cliënt een aanvullende declaratie ontvangen. De zorgverzekeraar betaalt niet de marktconforme tarieven conform NZa-tarifering uit bij een budgetpolis en bij een naturapolis. Alleen bij een (zuivere) restitutiepolis wordt het gehele bedrag vergoed. De tarieven staan op deze site bij “Kosten en vergoeding”.
 2. Indien de zorgverzekeraar  een akte van cessie (machtiging) accepteert dan is het mogelijk dat de declaratie rechtstreeks naar de zorgverzekeraar verzonden wordt. Deze betaalt doorgaans binnen 30 dagen na verzending. In dit geval dient de cliënt een akte van cessie bij start van de behandeling te ondertekenen.
 3. Indien de cliënt zelf de declaratie ontvangt dient het gedeclareerde bedrag volledig en uiterlijk binnen 30 dagen na declaratiedatum voldaan te worden.
 4. Cliënt kan niet redeneren “Ik betaal de declaratie van POBOS B.V. pas als ik het bedrag van mijn zorgverzekeraar ontvangen heb” en ook niet “Ik betaal de psycholoog wat ik vergoed krijg van mijn zorgverzekeraar”.
 5. Indien de zorgverzekeraar het eigen risico verrekend met POBOS B.V. (CZ doet dit bijvoorbeeld) ontvangt de cliënt een aanvullende declaratie voor dit verrekende eigen risico. Het eigen risico is immers voor rekening van de verzekerde.
 6. Naast een juiste verwijsbrief dient  voor aanvang van de behandeling een kopie van het polisblad overhandigd te worden.
 7. In bepaalde specifieke gevallen (op aanvraag nader toe te lichten) kan POBOS B.V. alvorens behandeling te starten: a) Een voorschot eisen; b) Een kopie van een betalingsbewijs van maandelijkse ziektekostenpremie vragen (bankafschrift); c) Een bewijs van maandelijkse spreiding van betaling van eigen risico vragen; d)  Een betalingsregeling bieden in termijnen.
 8. Indien cliënt niet tijdig betaalt volgt een herinnering per mail/telefoon en bij geen reactie volgt  een nieuwe declaratie verhoogd met € 7,50 aan administratiekosten en een betaaltermijn van 8 dagen.
 9. Indien cliënt in gebreke blijft zal POBOS B.V. het bedrag laten invorderen en worden de invorderingskosten verhaald op cliënt zo ook de kosten die voortvloeien uit een eventuele juridische procedure.
 10. Indien bij een achterafcontrole door zorgverzekeraar een declaratie terug gevorderd wordt en indien blijkt dat cliënt informatie verkeerd heeft gegeven of heeft achtergehouden dan zal cliënt alsnog zelf het teruggevorderde bedrag moeten verrekenen met POBOS B.V.
 11. POBOS B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in vergoedingen door zorgverzekeraars, bijvoorbeeld bij eigen gehanteerde markconforme tarieven.
 12. Cliënt is altijd zelf verantwoordelijk voor het raadplegen van de polisvoorwaarden en het opvragen van informatie hieromtrent. POBOS B.V. adviseert altijd informatie en polisvoorwaarden schriftelijk op te vragen.