KLACHTEN, REGELINGEN. PROCEDURES

Het komt wel eens voor dat men ontevreden is en doorgaans – dat is mijn ervaring - gaat het dan altijd om de declaratie. Veel cliёnten lezen niet of niet goed hun polis en/of de informatie op deze site maar plaatsen wel hun handtekening op het intakeformulier/de declaratiemachtiging. Achteraf moeilijk gaan doen over een bijbetaling of over het wettelijk verplichte eigen risico zie ik niet als klacht. Als daar opmerkingen over zijn kan men contact opnemen met mij. Ik zal u altijd ook voor een 2e, desnoods 3e keer uitleg geven over de regels, de tarieven en de registratie van tijd. Bij blijvende twijfel kan men contact opnemen met de zorgverzekeraar en/of de gemeente.

Als er een klacht is dan wordt het op prijs gesteld dat deze in eerste instantie afkomstig is van de cliёnt met wie een behandelrelatie is aangegaan/geweest en vind ik het netjes en wenselijk dat de cliёnt zich in eerste instantie zich tot mij richt en dan proberen we er samen uit te komen (Dit staat overigens ook op de site van het NIP)

Ontevreden over uw psycholoog?

Het is raadzaam eerst met de psycholoog het gesprek aan te gaan en te proberen tot een oplossing te komen. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met uw huisarts voor doorverwijzing naar een andere psycholoog. Via Vind een psycholoog kunt u nagaan welke andere psychologen werkzaam zijn in uw regio.

Bent u van mening dat de psycholoog zich niet aan de beroepscode heeft gehouden? Dan kunt u een klacht tegen de psycholoog indienen bij het College van Toezicht. Dit is alleen mogelijk als de psycholoog lid is van het NIP of bij het NIP staat geregistreerd.

Ik ben altijd bereid uw klacht aan te horen en een oplossing te zoeken. Als het om kinderen gaat (zeker als ze nog geen 16 zijn) kunnen ouders uiteraard ook klachten indienen. Omdat het indienen van klachten veel gecompliceerder aan het worden is en mensen sneller klachten indienen, zelfs zonder de behandelaar te informeren kunnen klachten ook sneller tot een geschil leiden. Het direct toestappen naar een geschillencommissie zonder gebruik te maken van de interne klachtenronde is vaak vervelend. Een klachtenprocedure is nooit prettig. Zo'n procedure kost altijd tijd, geld en kan gevolgen hebben; de klacht kan ongegrond worden verklaard, de psycholoog kan een waarschuwing krijgen of een berisping, hij kan zelfs als lid geroyeerd worden. De psycholoog kan zich bij een onterechte/valse beschuldiging zelf ook tot de rechter wenden. Kortom, allemaal niet prettig.

Klachten betreffen zaken over inhoud zoals vastgelegd in de Beroepscode NIP.

Het Nederlands Instituut van Psychologen, de beroepsvereniging van psychologen, kent al tientallen jaren een eigen beroepscode. De code beschrijft aan welke ethische uitgangspunten en regels psychologen zich houden bij de uitoefening van hun vak.

Verder dien ik u te attenderen op:

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz):

Uit onderzoek blijkt dat mensen niet altijd tevreden zijn over de manier waarop zorgverleners hun klacht afhandelen. De afhandeling van een klacht duurt lang en gebeurt op een onpersoonlijke manier. Mensen willen zich gehoord voelen. En zij willen dat anderen in de toekomst niet hetzelfde overkomt.

Zorgverleners leren van klachten en ongewenste gebeurtenissen in de zorg. Doel van de Wkkgz is dan ook: openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen en ervan leren. Om zo gezamenlijk de zorg te verbeteren.

En ik dien u te attenderen op de  Jeugdwet.

Een klachtenregeling (ingevolge artikel 4.1.2 lid 2) volgens de Jeugdwet:

  • voorziet erin dat de klachten van de jeugdige, ouder, ouder zonder gezag, voogd, degene die anders dan als ouder samen met de ouder het gezag over de jeugdige uitoefent of de pleegouder worden behandeld door een klachtencommissie die bestaat uit ten minste drie leden, waaronder een voorzitter die niet werkzaam is voor of bij de jeugdhulpaanbieder of de gecertificeerde instelling;
  • waarborgt dat aan de behandeling van een klacht niet wordt deelgenomen door een persoon op wiens gedraging de klacht rechtstreeks betrekking heeft;
  • waarborgt dat de klachtencommissie binnen een in de regeling vastgelegde termijn na indiening van de klacht de klager, degene over wie is geklaagd en, indien dit niet dezelfde persoon is, de jeugdhulpaanbieder of de gecertificeerde instelling, schriftelijk en met redenen omkleed in kennis stelt van haar oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen;
  • waarborgt dat bij afwijking van de termijn de klachtencommissie daarvan met redenen omkleed mededeling doet aan de klager, degene over wie is geklaagd en, indien dit niet dezelfde persoon is, de jeugdhulpaanbieder of de gecertificeerde instelling, onder vermelding van de termijn waarbinnen de klachtencommissie haar oordeel over de klacht zal uitbrengen;
  • waarborgt dat de klager en degene over wie is geklaagd door de klachtencommissie in de gelegenheid worden gesteld mondeling of schriftelijk een toelichting te geven op de gedraging waarover is geklaagd, en
  • waarborgt dat de klager en degene over wie is geklaagd zich bij de behandeling van de klacht kunnen laten bijstaan.

Via het NIP ben ik aangesloten bij de regeling klachtengeschillencommissie van P3NL en voldoe ik aan de klachtenregeling volgens de Jeugdwet en ik heb een beroepsaansprakelijkheidsverzekering/rechtsbijstandverzekering bij de AON.

Procedure:

POBOS BV is aangesloten bij het NIP. Via het NIP kan een klacht ingediend worden volgens het tuchtrecht. POBOS BV is tevens aangesloten bij P3NL en via deze instantie kan een klacht ingediend worden volgens het klachtrecht. Het tuchtrecht en klachten- en geschillenregeling volgens de Wkkgz zijn twee verschillende procedures die naast elkaar bestaan. De klachtenfunctionaris probeert in samenspraak met de cliënt en de behandelaar tot een werkbare oplossing te komen voor beide partijen. In het tuchtrecht beoordelen tuchtrechters of de behandelaar volgens de professionele standaard heeft gehandeld en kan de tuchtrechter maatregelen aan de behandelaar opleggen als de behandelaar niet volgens de professionele standaard heeft gehandeld.

De geschillencommissie beoordeelt door hoor en wederhoor of de klacht van de cliënt over de behandelaar gegrond is. De geschillencommissie kan de zorgaanbieder ook een bindend advies geven over maatregelen die de zorgaanbieder moet nemen. Als het geschil gaat over een eventuele schadevergoeding dan kan de geschillencommissie daarover ook een bindend advies geven, tot een maximaal schadebedrag van 25.000 euro. 

De klachten- en geschillenregeling van de Wkkgz is verplicht volgens de Jeugdwet.

POBOS BV hanteert als stappenplan bij klachten:

 

  1. Bespreek de klacht eerst met Jos Haartmans. Komen we er niet uit dan kunt u kiezen voor de regeling via het NIP of de regeling via P3NL.
  2. Uw klacht dient op papier gezet te worden. Daarvoor kunt u een klachtenformulier bij POBOS BV aanvragen.
  3. Uw klacht zal behandeld worden en er zal een uitspraak gedaan worden.
  4. Indien POBOS BV in zijn gelijk gesteld wordt dan kan POBOS BV een civiele procedure tegen de klager starten.

Verdere info: www.p3nl.nl.