ALLES IN EEN KORTE SAMENVATTING

Aanmelding:

U meldt u aan via email. Dan krijgt u een intakeformulier en een klachtenlijst. Deze vult u in en retourneert  dit  alles in enveloppe met afzender en als het per post gaat voldoende gefrankeerd. Dus geen retour digitaal.  Dan krijgt u van mij een mail met nadere informatie.

Verwijzer en patiëntprofiel:

De huisarts/kinderarts/arts bepaalt of een patiënt  verwezen moet worden naar de GGZ. Verwijst de huisarts naar de “Generalistische Basis GGZ” dan bepaalt de behandelaar/zorgverlener het patiëntprofiel (Kort, Midden, Intensief, Chronisch) . Het patiëntprofiel bepaalt de integrale prestatie die de zorgaanbieder declareert. Mijn patiënten krijgen vaak  - als service - een brief voor de huisarts mee waarop duidelijk staat  wat het patiëntprofiel is, zeker als het gaat om een verlenging van zorg, bijvoorbeeld na 365 dagen en/of in het geval van een paralleltraject chronisch en Kort/Midden/Intensief.

Wat dient de huisarts op de verwijsbrief te noteren?

 • Datum van verwijzing.
 • De NAW-gegevens van de huisarts.
 • De AGB-code van de huisarts.
 • De NAW-gegevens van de patiënt.
 • Het BSN van de patiënt.
 • Naam verzekering en polisnummer van de patiënt.
 • Het vermoeden van een DSM-stoornis.
 • Hoofdprobleem.
 • Soort GGZ.
 • Handtekening.

Tarieven GGZ vanaf 18 jaar:

Niet gecontracteerde zorgaanbieders brengen marktconforme NZa-tarieven  in rekening. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor het samenstellen van de declaratie. Deze dient aan een aantal eisen te voldoen.  De patiënt is verantwoordelijk voor de tijdige en volledige betaling van de declaratie. Indien de declaratie naar de patiënt verstuurd wordt dient deze de declaratie binnen maximaal 30 dagen te betalen aan de zorgaanbieder en wel het gedeclareerde bedrag (dus niet het bedrag wat de zorgverzekeraar uitkeert). Indien de zorgverzekeraar andere tarieven hanteert dan de zorgaanbieder gedeclareerd heeft moet de patiënt bijbetalen. Dit valt onder het begrip eigen bijdrage. De patiënt dient goed de polisvoorwaarden te checken. Als de patiënt een zuivere restitutiepolis (bijv. ONVZ- of PNO) heeft dan vergoedt de verzekeraar de marktconforme NZa-tarieven 100%.

Voor de tarieven: Zie menu tarieven. Declaraties gaan normaliter altijd digitaal via Vecozo. Bij MENZIS moet u vooruit betalen omdat ik geen contract met menzis heb afgesloten. Informeer bij uw zorgverzekeraar. Akten van cessie (machtigingen) zijn niet meer gebruikelijk.

De GGZ valt onder de basispolis dus is ook het wettelijk eigen risico van toepassing. Doorgaans is dit € 385,-- maar kan hoger zijn als de verzekerde bewust daarvoor gekozen heeft.

Er wordt een specifiek intakeformulier gehanteerd. Op dit formulier geeft u middels uw handtekening aan dat u deze informatie goed gelezen heeft en alles naar waarheid heeft ingevuld.

Op de declaratie dient te worden vermeld:

 1. Naam, geboortedatum, geslacht, postcode, burgerservicenummer, UZOVI-nummer.
 2. Geleverde prestatie.
 3. Prijs.
 4. Startdatum en einddatum van het behandeltraject.
 5. AGB-code van de zorgaanbieder die de prestatie levert.
 6. AGB-code van de hoofdbehandelaar (op persoonsniveau) en diens beroep
 7. Indien van toepassing: AGB-code van de tweede hoofdbehandelaar (op persoonsniveau) en diens beroep
 8. Betrokken medebehandelaars en hun beroep
 9. Het type verwijzer.
  a. Verwezen patiënt vanuit de eerste lijn (o.a. huisarts, bedrijfsarts).
  b. Verwezen patiënt vanuit een (andere) GGZ-instelling, instelling voor medisch specialistische zorg of GGZ-praktijk.
  c. Verwezen patiënt vanuit de crisis zorg of S.E.H.
  d. Eigen patiënt.
  e. Verwezen patiënt, maar verwijzer heeft geen AGB-code (bijvoorbeeld in geval van een verwijzing naar de crisis zorg, buitenlandse zorgaanbieder, bureau Jeugdzorg)
  f. Zelfverwijzer.
  g. Bemoeizorg.
 10. AGB-code verwijzer (op persoonsniveau), indien er sprake is van type verwijzer genoemd onder a. tot en met d.
 11. Directe en indirecte patiëntgebonden tijd van de hoofdbehandelaar (onder 6. en 7.)
 12. Directe en indirecte patiëntgebonden tijd van iedere medebehandelaar en diens beroep.
 13. Totaal bestede directe en indirecte patiëntgebonden tijd (som 11. en 12.)
 14. Indeling in prestatie op basis van zorgvraagzwaarte na intake en diagnostiek (niet bij prestatie Onvolledig Behandeltraject).
 15. Afsluitreden.

Wat moet geregistreerd worden in verband met de declaratie? Alle tijd wordt geregistreerd. Dus tijd besteed aan:Consulten, telefonisch contact, digitaal contact, eventueel huisbezoek: Dit is directe tijd. Vragenlijsten uitwerken/analyseren, correspondentie met bv. huisarts (verwijskaarten), andere partijen waarvoor toestemming gegeven is, verplichte registratie GGZ (VCD-systeem/DIS, Gemeente, CBS) en psychologische rapporten en zorgcoordinatie. Dit is indirecte tijd

Behandelingen zijn niet direct gelimiteerd aan tijd maar er wordt uitgegaan van gemiddelden (zie tabel tarieven).

Let op in dit verband is van belang te weten:

 • Alle activiteiten worden geregistreerd; dit is verplicht binnen de GGZ. Een standaardconsult duurt 45 minuten. In onderling overleg kunt u – mits u dat aangeeft bij het inroosteren van de consulten – kiezen voor een plusconsult (60 minuten) of een dubbelconsult (75)  minuten. Op elk standaardconsult zit 15 minuten verplichte administratietijd, dus als u 45 minuten komt wordt genoteerd 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd. Telefonische consulten en emailconsulten gelden ook als directe tijd en worden ook geregistreerd.Het nakijken van vragenlijsten, overleg inzake verwijsbrief, dosssierstukken lezen, emailen, telefoneren, rapporten, stopberichten etc. dit alles dient genoteerd te worden. 
 • Indien de client op eigen initiatief het traject stopzet is de zorgverlener verplicht het geindiceerde traject te declareren conform de indicatie (bv. chronisch, intensief) indien de bestede tijd meer bedraagt dan 120 minuten. Is de bestede tijd minder dan 120 minuten dan geldt  de indicatie onvolledig behandeltraject.
 • Indien u beschikt over email en u regelmatig in uw email kijkt ontvangt u de dag voorafgaand aan uw consult een memo inzake uw gepland consult.
 • Als u niet komt wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht, overmacht situaties uiteraard uitgezonderd. Afmeldingen dient u binnen 48 uur door te geven, liefst via email.
 • GGZ-activiteiten zijn vrij van BTW. Relatietherapie & Coaching vallen niet onder de GGZ.
 • De GGZ zit in de basispolis en valt onder het verplichte eigen risico. Voor 2021 bedraagt dit doorgaans € 385,00.
 • Indien u een restitutiepolis heeft krijgt u 100% vergoed. Heeft u een naturapolis dan moet u gemiddeld 20% bijbetalen indien ik geen contract heb met de zorgverzekeraar. Bij een budgetpolis kan dit oplopen tot 35%. POBOS BV heeft alleen een contract met CZ, Zilveren Kruis Achmea en DSW. In deze gevallen declareert POBOS BV de contractueel overeen gekomen tarieven en hoeft u niets bij te betalen.

Wat zijn redenen voor het afsluiten of afronden van de behandeling

 1. De behandeling is afgerond.
 2. Vermoeden van een DSM stoornis is niet bevestigd.
 3. Patiëntprofiel patiënt te zwaar voor de basis ggz.
 4. Behandeling loopt 365 dagen (dit indiceert doorgaans vervolgbehandeling).
 5. Overlijden van de patiënt.
 6. Voortijdige beëindiging van de behandeling op initiatief van de patiënten/of behandelaar (bv patiënt is niet meer gemotiveerd of komt afspraken niet na of maakt eigen regels of verzwijgt informatie die wel van belang is voor de behandeling).
 7. De patiënt gaat over naar een andere bekostiging.

Eigen bijdrage en eigen risico:

Indien u een bijstandsuitkering ontvangt en er vanuit uw zorgverzekering sprake is van een eigen bijdrage krijgt u van mij een coulance. Het eigen risico zult u echter wel zelf moeten betalen. Dit is gewoonlijk € 385,-- per jaar. Het advies is dit altijd in termijnen te betalen aan uw zorgverzekeraar. Dit dient u aan te vragen bij uw zorgverzekeraar.

Consulten:

 1. Vanaf 08.00 uur , uitsluitend op afspraak.
 2. Afmeldingen (buiten acute overmacht): 2 dagen van te voren.
 3. Alleen met verwijsbrief en na overleg van kopie polisblad.
 4. Afmelden consult binnen 48 uur anders kan het consult in rekening gebracht worden. Bij echte overmacht (aantoonbaar) gebeurt dit nooit!

Wachttijden:Normaal niet van toepassing. In coronatijden: Gemiddeld 1-3 weken, afhankelijk van de snelheid waarmee uw verwijzing gereed is.

Privacy:

POBOS B.V. hanteert de privavy-code volgens de privacywet AVG en de beroepscode NIP. Zie downloads.

Het valt erg op dat clienten de mond vol hebben van privacy maar een aantal stuurt bv whats-app correspondentie door tussen bv. relaties prive alsook werk. Dat soort zaken zijn niet goed, staan in contrast met privacy  en ik lees dat niet. Laat dat soort zaken a.u.b.

Indien u anderen inschakelt om uw zaken te behartigen dient u een machtiging te overleggen maar ik ga daar zelden op in. Ik heb een contract met de patient en niet met een ander. Dan kunt u beter naar een andere psycholoog gaan.

POBOS B.V. hanteert betaalvoorwaarden, heeft een rechtsbijstandverzekering , heeft een klachtenprocedure en is geregistreerd (BIG, NIP, Kwaliteitsstatuut). 

 

Dossier: Van elke client wordt een dossier bijgehouden. Elke client krijgt een verslag of korte samenvatting van de diagnostiek.

In de voorwaarden inzake de privacy staat  dat een client bij het stoppen van het behandelcontact automatisch instemt met het vernietigen van zijn/haar dossier, met andere woorden, het dossier wordt niet bewaard behoudens als client dat expliciet aangeeft middels een aantekening op het intakeformulier. In dat geval wordt het dossier 15 jaar bewaard, met uitzondering van ruwe gegevens en persoonlijke aantekeningen. Client moet dus zelf middels een kopie van het door hem/haar ondertekende intakeformulier kunnen aantonen dat dit het geval is.

In het intakeformulier tekent de client voor akkoord inzake dit. 

Psychodiagnostisch Rapport:

POBOS B.V. c.q. Jos Haartmans maakt - mits declarabel- op verzoek van clienten een diagnostische rapportage welke de client elders kan  overleggen. Client dient in te stemmen met het standpunt van Jos Haartmans dat deze een objectieve positie inneemt en dus niet zal instemmen met het als getuige optreden in een juridisch geding en/of client zal vergezellen naar een gesprek met een (bedrijfs)arts/keurmeester/advocaat/rechtbank.

Volgens het NIP bestaat er geen juridische verplichting voor de psycholoog om gehoor te geven aan de oproep van een advocaat om als getuige in een rechtszaak te verschijnen. Dat is slechts anders wanneer de psycholoog wordt opgeroepen door de rechter of het openbaar ministerie. In dat geval heeft de psycholoog verschijningsplicht. In een dergelijk geval dient de psycholoog zich ter zitting te beroepen op het verschoningsrecht indien het afleggen van een getuigenis of het beantwoorden van vragen hem in strijd brengt met de geheimhoudingsplicht (artikel 77 Beroepscode).

Een behandelend psycholoog kan zich geen professioneel oordeel  vormen of uitspraken  doen over de feitelijke toedracht van bepaalde gebeurtenissen met betrekking tot de cliënt. Voor de behandeling is de beleving van de cliënt van bepaalde gebeurtenissen relevant, de behandelend psycholoog doet daarbij niet aan waarheidsvinding en doet ook geen onderzoek naar de feitelijke gang van zaken. Een dergelijk professioneel oordeel verdraagt zich niet met de rolintegriteit van de behandelend psycholoog, zoals ook toegelicht in het dringende advies van het NIP om, conform de tuchtrechtelijke jurisprudentie, als behandelend psycholoog geen verklaringen af te geven.

Telefonische bereikbaarheid:

POBOS BV is tijdens kantooruren goed telefonisch bereikbaar met dien verstande dat tijdens consulturen dit niet het geval is.

Doorgaans lukt het redelijk goed rond de klok van 15.00 uur. U wordt verzocht niet te bellen na 17.00 uur en zeker niet in de avonduren.

In geval van acute problemen mag u bellen tussen 15.00 en 17.00 uur. U kunt 24 uur per dag emailen. Mail wordt elk uur gecontroleerd.

Indien u in een crisissituatie belandt moet u zich realiseren dat:

1. POBOS BV geen crisisopvang heeft;

2. Als u zich elders in crisis meldt dat normaliter de behandeling dan bij POBOS BV gedurende de crisistijd/dbc moet stoppen. In dit geval moet u bij uw zorgverzekeraar navragen wat de consequenties zijn in declaratietechnisch opzicht (houdt er rekening mee dat een crisis snel uw eigen risico kost). Vaak leidt een crisis tot rommelige situaties en problemen in declaratietechnisch opzicht. U bent dus bij dezen gewaarschuwd.

3. Indien personen van de crisisdienst hier info opvragen dat dit vanuit de privacy en het beroepsgeheim niet toegestaan is en geen diagnostische informatie gegeven mag worden zonder schriftelijke machtiging.

 

 

Pensionering: In verband met mijn pensionering in mei 2022 wordt uw dossier vernietigd. Sedert de start van POBOS BV in 1998 is altijd een intakeformulier gehanteerd. In alle versies van de gehanteerde intakeformulieren  wordt verwezen naar de regelgeving GGZ binnen deze praktijk. Clienten die een behandelrelatie hebben (gehad) hebben middels hun handtekening op het intakeformulier aangegeven dat ze kennis hebben genomen van de regelgeving op www.pobos.nl  en/of "Wat u moet weten", op www.pobos.nl . Dat betekent dat u akkoord gaat met vernietiging van uw dossier (lees: u heeft schriftelijk verzocht tot vernietiging van uw dossier bij het stoppen van mijn praktijk). Indien u graag ziet dat uw dossier toch bewaard blijft  dan dient u  voor 1 mei 2022 een schriftelijk verzoek met onderbouwing van uw motief  en uw naam, actuele adres , contactgegevens en handtekening in te dienen. Uw verzoek zal dan door mij in behandeling genomen worden.