ALLES IN EEN KORTE SAMENVATTING

Aanmelding:

U meldt u aan via email. Dan krijgt u een intakeformulier (zie downloads) en u vult dit in.

Verwijzer en patiëntprofiel:

De huisarts verwijst in uw geval naar de Generalistische GGZ van het Zorg Prestatie Model.

Wat dient de huisarts op de verwijsbrief te noteren?

 • Datum van verwijzing.
 • De NAW-gegevens van de huisarts.
 • De AGB-code van de huisarts.
 • De NAW-gegevens van de patiënt.
 • Het BSN van de patiënt.
 • Naam verzekering en polisnummer van de patiënt.
 • Het vermoeden van een DSM-stoornis.
 • Hoofdprobleem.
 • Handtekening.

 

Wat zijn redenen voor het afsluiten of afronden van de behandeling:

 1. De behandeling is afgerond.
 2. Vermoeden van een DSM stoornis is niet bevestigd.
 3. Patiëntprofiel patiënt te zwaar voor de basis ggz.
 4. Behandeling loopt 365 dagen (dit indiceert doorgaans vervolgbehandeling).
 5. Overlijden van de patiënt.
 6. Voortijdige beëindiging van de behandeling op initiatief van de patiënten/of behandelaar (bv patiënt is niet meer gemotiveerd of komt afspraken niet na of maakt eigen regels of verzwijgt informatie die wel van belang is voor de behandeling).
 7. De patiënt gaat over naar een andere bekostiging.
 8. Praktijk stopt.

Tarieven: Zie op deze site het onderdeel tarieven. 

Consulten:

 1. Uitsluitend op afspraak.
 2. Afmeldingen (buiten acute overmacht): 2 dagen van te voren.
 3. Alleen met verwijsbrief en na overleg van kopie polisblad.

Privacy:

POBOS B.V. hanteert de privavy-code volgens de privacywet AVG en de beroepscode NIP. Zie downloads.

Dossier: Deze regel is sedert 1998 bij start van POBOS BV van toepassing. Uw dossier wordt  bij het stoppen van uw behandeling (van uw kind) na verstrijken van de controletijd door gecontracteerde zorgverzekeraar vernietigd behoudens u aangeeft (conform het recht op zelfbeschikking )  dat uw dossier bewaard moet blijven. Indien u dit niet wenst dan moet u dit expliciet aangeven op de laatste bladzijde van het intakeformulier dat u bij start van de behandeling ondertekent. U wordt hier ook nog eens extra op geattendeerd tijdens het intakegesprek. Voor clienten die dit expliciet wensen kan zelfs een dossiervernietigingsverklaring ondertekend worden waarin staat dat het dossier dus geen 20 jaar bewaard  wordt en/of dat u de gemaakte rapporten en of door u aangereikte stukken over bv uw werk, uwv etc.  zelf nog eens ontvangt na afspraak hier in de praktijk. Vragenlijsten, persoonlijke aantekeningen van de psycholoog en declaratieregistraties zijn niet voor de client bestemd.

Clienten mogen zelf bepalen wat ze met een diagnostisch rapport doen. Clienten dienen in te stemmen met het standpunt van Jos Haartmans dat deze een objectieve positie inneemt en dus niet zal instemmen met het als getuige optreden in een juridisch geding en/of client zal vergezellen naar een gesprek met een (bedrijfs)arts/keurmeester/advocaat/rechtbank. In principe worden geen rapporten gemaakt met als expliciete doel het gebruik in een juridische procedure; doel is altijd het stellen van een diagnose en/of behandeling (GGZ). Echter de opdrachtgever is vrij een rapport te gebruiken. Rapporten worden nooit beschikbaar gesteld aan derden zonder schriftelijke toestemming van client/opdrachtgever.

Volgens het NIP bestaat er geen juridische verplichting voor de psycholoog om gehoor te geven aan de oproep van een advocaat om als getuige in een rechtszaak te verschijnen. Dat is slechts anders wanneer de psycholoog wordt opgeroepen door de rechter of het openbaar ministerie. In dat geval heeft de psycholoog verschijningsplicht. In een dergelijk geval dient de psycholoog zich ter zitting te beroepen op het verschoningsrecht indien het afleggen van een getuigenis of het beantwoorden van vragen hem in strijd brengt met de geheimhoudingsplicht (artikel 77 Beroepscode).

Een behandelend psycholoog kan zich geen professioneel oordeel  vormen of uitspraken  doen over de feitelijke toedracht van bepaalde gebeurtenissen met betrekking tot de cliënt. Voor de behandeling is de beleving van de cliënt van bepaalde gebeurtenissen relevant, de behandelend psycholoog doet daarbij niet aan waarheidsvinding en doet ook geen onderzoek naar de feitelijke gang van zaken. Een dergelijk professioneel oordeel verdraagt zich niet met de rolintegriteit van de behandelend psycholoog, zoals ook toegelicht in het dringende advies van het NIP om, conform de tuchtrechtelijke jurisprudentie, als behandelend psycholoog geen verklaringen af te geven.

POBOS BV geen crisisopvang heeft;

Pensionering: mei 2022.