ALLES IN EEN KORTE SAMENVATTING

Verwijzer en patiëntprofiel

De huisarts/kinderarts/arts bepaalt of een patiënt  verwezen moet worden naar de GGZ. Verwijst de huisarts naar de “Generalistische Basis GGZ” dan bepaalt de behandelaar/zorgverlener het patiëntprofiel (Kort, Middel, Intensief, Chronisch). Het patiëntprofiel bepaalt de integrale prestatie die de zorgaanbieder declareert. Mijn patiënten krijgen vaak  - als service - een brief voor de huisarts mee waarop duidelijk staat  wat het patiëntprofiel is, zeker als het gaat om een verlenging van zorg, bijvoorbeeld na 365 dagen en/of in het geval van een paralleltraject chronisch en Kort/Midden/Intensief.

Wat dient de huisarts op de verwijsbrief te noteren?

 • Datum van verwijzing.
 • De NAW-gegevens van de huisarts.
 • De AGB-code van de huisarts.
 • De NAW-gegevens van de patiënt.
 • Het BSN van de patiënt.
 • Naam verzekering en polisnummer van de patiënt.
 • Het vermoeden van een DSM-stoornis.
 • Hoofdprobleem.
 • Soort GGZ.
 • Handtekening.

Tarieven:

Niet gecontracteerde zorgaanbieders brengen marktconforme NZa-tarieven  in rekening. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor het samenstellen van de declaratie. Deze dient aan een aantal eisen te voldoen.  De patiënt is verantwoordelijk voor de tijdige en volledige betaling van de declaratie. Indien de declaratie naar de patiënt verstuurd wordt dient deze de declaratie binnen maximaal 30 dagen te betalen aan de zorgaanbieder en wel het gedeclareerde bedrag (dus niet het bedrag wat de zorgverzekeraar uitkeert). Indien de zorgverzekeraar andere tarieven hanteert dan de zorgaanbieder gedeclareerd heeft moet de patiënt bijbetalen. Dit valt onder het begrip eigen bijdrage. De patiënt dient goed de polisvoorwaarden te checken. Als de patiënt een zuivere restitutiepolis (bijv. ONVZ- of PNO) heeft dan vergoedt de verzekeraar de marktconforme NZa-tarieven 100%.

In een aantal gevallen kan patiënt een machtiging tekenen dat de declaratie rechtstreeks naar de ziektekostenverzekeraar gaat. Wel is het zo dat als de ziektekostenverzekeraar de declaratie niet volledig betaald (bijv. bij een budgetpolis, internetpolis of een naturapolis) de patiënt alsnog een aanvullende declaratie van de zorgverlener krijgt. Dit is ook het geval als de zorgverzekeraar het eigen risico van de patiënt met de zorgverlener verrekent (lees: de zorgverlener betaalt het eigen risico van de patiënt) . De patiënt moet dit dan terugbetalen aan de zorgverlener. CZ doet dit bijv.

Nu volgt een overzicht van de tarieven 2016 en 2017.

Declaratiecode

Gemiddelde omvang

NZa-tarief 2016

NZa-tarief 2017

180001:  Basis Kort

1 tot en met 294 minuten

€   457,43

€ 472,65

180002:  Basis Middel

1 tot en met 495 minuten

€   779,40

€ 805,34

180003:  Basis Intensief

1 tot en met 750 minuten

€ 1222,15

€ 1.262,82

180004:  Basis Chronisch

1 tot en met 753 minuten

€ 1127,95

€ 1.165,48

180005: Onvolledig behandeltraject

Patiënt komt na 1 of 2  consulten niet meer

€   186,71

€ 192,92

119052: Schriftelijke informatieverstrekking aan bedrijfsarts, CBR, verzekeringsarts UWV, Kinderbescherming, advocaat e.a.

Kort verslag op hoofdlijnen

(max 2 a4). Kosten zijn voor de aanvrager.

 

€ 79,73

198300: Overig Zorgproduct

Consult van 45 minuten (NB: Dit consult zit bv. in de aanvullende verzekering van ONVZ/PNO)

 

€ 98,00

 De GGZ valt onder de basispolis alsook is het eigen risico van toepassing.

Op de declaratie dient te worden vermeld:

 1. Naam, geboortedatum, geslacht, postcode, burgerservicenummer, UZOVI-nummer.
 2. Geleverde prestatie.
 3. Prijs.
 4. Startdatum en einddatum van het behandeltraject.
 5. AGB-code van de zorgaanbieder die de prestatie levert.
 6. AGB-code van de hoofdbehandelaar (op persoonsniveau) en diens beroep
 7. Indien van toepassing: AGB-code van de tweede hoofdbehandelaar (op persoonsniveau) en diens beroep
 8. Betrokken medebehandelaars en hun beroep
 9. Het type verwijzer.
  a. Verwezen patiënt vanuit de eerste lijn (o.a. huisarts, bedrijfsarts).
  b. Verwezen patiënt vanuit een (andere) GGZ-instelling, instelling voor medisch specialistische zorg of GGZ-praktijk.
  c. Verwezen patiënt vanuit de crisis zorg of S.E.H.
  d. Eigen patiënt.
  e. Verwezen patiënt, maar verwijzer heeft geen AGB-code (bijvoorbeeld in geval van een verwijzing naar de crisis zorg, buitenlandse zorgaanbieder, bureau Jeugdzorg)
  f. Zelfverwijzer.
  g. Bemoeizorg.
 10. AGB-code verwijzer (op persoonsniveau), indien er sprake is van type verwijzer genoemd onder a. tot en met d.
 11. Directe en indirecte patiëntgebonden tijd van de hoofdbehandelaar (onder 6. en 7.)
 12. Directe en indirecte patiëntgebonden tijd van iedere medebehandelaar en diens beroep.
 13. Totaal bestede directe en indirecte patiëntgebonden tijd (som 11. en 12.)
 14. Indeling in prestatie op basis van zorgvraagzwaarte na intake en diagnostiek (niet bij prestatie Onvolledig Behandeltraject).
 15. Afsluitreden.

Wat zijn redenen voor het afsluiten of afronden van de behandeling?

 1. De behandeling is afgerond.
 2. Vermoeden van een DSM stoornis is niet bevestigd.
 3. Patiëntprofiel patiënt te zwaar voor de basis ggz.
 4. Behandeling loopt 365 dagen (dit indiceert doorgaans vervolgbehandeling).
 5. Overlijden van de patiënt.
 6. Voortijdige beëindiging van de behandeling op initiatief van de patiënten/of behandelaar (bv patiënt is niet meer gemotiveerd of komt afspraken niet na).
 7. De patiënt gaat over naar een andere bekostiging.

 Elke afsluitreden heeft een specifiek nummer.

Als de zorgverlener een declaratie niet volgens de gestelde eisen indient wordt deze afgekeurd.

Consulten:

 1. Uitsluitend op afspraak.
 2. Afmeldingen (buiten acute overmacht): 2 dagen van te voren.
 3. Alleen met verwijsbrief en na overleg van kopie polisblad.