ALLES IN EEN KORTE SAMENVATTING

Verwijzer en patiëntprofiel

De huisarts/kinderarts/arts bepaalt of een patiënt  verwezen moet worden naar de GGZ. Verwijst de huisarts naar de “Generalistische Basis GGZ” dan bepaalt de behandelaar/zorgverlener het patiëntprofiel (Kort, Midden, Intensief, Chronisch) . Het patiëntprofiel bepaalt de integrale prestatie die de zorgaanbieder declareert. Mijn patiënten krijgen vaak  - als service - een brief voor de huisarts mee waarop duidelijk staat  wat het patiëntprofiel is, zeker als het gaat om een verlenging van zorg, bijvoorbeeld na 365 dagen en/of in het geval van een paralleltraject chronisch en Kort/Midden/Intensief.

Wat dient de huisarts op de verwijsbrief te noteren?

 • Datum van verwijzing.
 • De NAW-gegevens van de huisarts.
 • De AGB-code van de huisarts.
 • De NAW-gegevens van de patiënt.
 • Het BSN van de patiënt.
 • Naam verzekering en polisnummer van de patiënt.
 • Het vermoeden van een DSM-stoornis.
 • Hoofdprobleem.
 • Soort GGZ.
 • Handtekening.

Tarieven GGZ vanaf 18 jaar:

Niet gecontracteerde zorgaanbieders brengen marktconforme NZa-tarieven  in rekening. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor het samenstellen van de declaratie. Deze dient aan een aantal eisen te voldoen.  De patiënt is verantwoordelijk voor de tijdige en volledige betaling van de declaratie. Indien de declaratie naar de patiënt verstuurd wordt dient deze de declaratie binnen maximaal 30 dagen te betalen aan de zorgaanbieder en wel het gedeclareerde bedrag (dus niet het bedrag wat de zorgverzekeraar uitkeert). Indien de zorgverzekeraar andere tarieven hanteert dan de zorgaanbieder gedeclareerd heeft moet de patiënt bijbetalen. Dit valt onder het begrip eigen bijdrage. De patiënt dient goed de polisvoorwaarden te checken. Als de patiënt een zuivere restitutiepolis (bijv. ONVZ- of PNO) heeft dan vergoedt de verzekeraar de marktconforme NZa-tarieven 100%.

Voor de tarieven: Zie menu tarieven.

In een aantal gevallen kan patiënt een machtiging tekenen dat de declaratie rechtstreeks naar de ziektekostenverzekeraar gaat. Wel is het zo dat als de ziektekostenverzekeraar de declaratie niet volledig betaald (bijv. bij een budgetpolis, internetpolis of een naturapolis) de patiënt alsnog een aanvullende declaratie van de zorgverlener krijgt. Dit is ook het geval als de zorgverzekeraar het eigen risico van de patiënt met de zorgverlener verrekent (lees: de zorgverlener betaalt het eigen risico van de patiënt) . De patiënt moet dit dan terugbetalen aan de zorgverlener. CZ doet dit bijv. Zilveren Kruisen FBTO accepteren geen machtiging meer zo is gebleken.

De GGZ valt onder de basispolis dus is ook het wettelijk eigen risico van toepassing. Doorgaans is dit € 385,-- maar kan hoger zijn als de verzekerde bewust daarvoor gekozen heeft.

Er wordt een specifiek intakeformulier gehanteerd. Op dit formulier geeft u middels uw handtekening aan dat u deze informatie goed gelezen heeft en alles naar waarheid heeft ingevuld.

Op de declaratie dient te worden vermeld:

 1. Naam, geboortedatum, geslacht, postcode, burgerservicenummer, UZOVI-nummer.
 2. Geleverde prestatie.
 3. Prijs.
 4. Startdatum en einddatum van het behandeltraject.
 5. AGB-code van de zorgaanbieder die de prestatie levert.
 6. AGB-code van de hoofdbehandelaar (op persoonsniveau) en diens beroep
 7. Indien van toepassing: AGB-code van de tweede hoofdbehandelaar (op persoonsniveau) en diens beroep
 8. Betrokken medebehandelaars en hun beroep
 9. Het type verwijzer.
  a. Verwezen patiënt vanuit de eerste lijn (o.a. huisarts, bedrijfsarts).
  b. Verwezen patiënt vanuit een (andere) GGZ-instelling, instelling voor medisch specialistische zorg of GGZ-praktijk.
  c. Verwezen patiënt vanuit de crisis zorg of S.E.H.
  d. Eigen patiënt.
  e. Verwezen patiënt, maar verwijzer heeft geen AGB-code (bijvoorbeeld in geval van een verwijzing naar de crisis zorg, buitenlandse zorgaanbieder, bureau Jeugdzorg)
  f. Zelfverwijzer.
  g. Bemoeizorg.
 10. AGB-code verwijzer (op persoonsniveau), indien er sprake is van type verwijzer genoemd onder a. tot en met d.
 11. Directe en indirecte patiëntgebonden tijd van de hoofdbehandelaar (onder 6. en 7.)
 12. Directe en indirecte patiëntgebonden tijd van iedere medebehandelaar en diens beroep.
 13. Totaal bestede directe en indirecte patiëntgebonden tijd (som 11. en 12.)
 14. Indeling in prestatie op basis van zorgvraagzwaarte na intake en diagnostiek (niet bij prestatie Onvolledig Behandeltraject).
 15. Afsluitreden.

Wat moet geregistreerd worden in verband met de declaratie?

Alle tijd wordt geregistreerd. Dus tijd besteed aan:

Consulten, telefonisch contact, digitaal contact, eventueel huisbezoek: Dit is directe tijd.

Vragenlijsten uitwerken/analyseren, correspondentie met bv. huisarts (verwijskaarten), andere partijen waarvoor toestemming gegeven is, verplichte registratie GGZ (VCD-systeem/DIS, Gemeente, CBS) en psychologische rapporten en zorgcoordinatie. Dit is indirecte tijd.

Per consult staat standaard 15 minuten administratieve tijd, dus stel u heeft een dubbelconsult (bv 90 minuten - lees: 2 x 45 - voor een paralleltraject voor 2 verschillende zorgvragen, bv. angst en adhd en u komt dan wordt genoteerd in beide trajectregistraties 45 minuten direct en 15 minuten indirect. Stel u belt mij daarna dan nog eens gedurende 10 minuten dan wordt genoteerd 10 minuten consultatie. Totaal die ene dag: 2 x 45 direct + 2 x 15 indirect + 10 direct.

Behandelingen zijn niet direct gelimiteerd aan tijd maar er wordt uitgegaan van gemiddelden (zie tabel tarieven).

Let op in dit verband is van belang te weten:

 

 • Alle activiteiten worden geregistreerd; dit is verplicht binnen de GGZ. Een standaardconsult duurt 45 minuten. In onderling overleg kunt u – mits u dat aangeeft bij het inroosteren van de consulten – kiezen voor een plusconsult (60 minuten) of een dubbelconsult (75)  minuten. Op elk standaardconsult zit 15 minuten verplichte administratietijd, dus als u 45 minuten komt wordt genoteerd 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd. Telefonische consulten en emailconsulten gelden ook als directe tijd en worden ook geregistreerd.Het nakijken van vragenlijsten, overleg inzake verwijsbrief, dosssierstukken lezen, emailen, telefoneren, rapporten, stopberichten etc. dit alles dient genoteerd te worden. 
 • Indien de client op eigen initiatief het traject stopzet is de zorgverlener verplicht het geindiceerde traject te declareren conform de indicatie (bv. chronisch, intensief) indien de bestede tijd meer bedraagt dan 120 minuten. Is de bestede tijd minder dan 120 minuten dan geldt  de indicatie onvolledig behandeltraject.
 • Indien u beschikt over email en u regelmatig in uw email kijkt ontvangt u de dag voorafgaand aan uw consult een memo inzake uw gepland consult.
 • Als u niet komt wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht, overmacht situaties uiteraard uitgezonderd. Afmeldingen dient u binnen 48 uur door te geven, liefst via email.
 • GGZ-activiteiten zijn vrij van BTW. Relatietherapie & Coaching vallen niet onder de GGZ.
 • De GGZ zit in de basispolis en valt onder het verplichte eigen risico. Voor 2019 en 2020 bedraagt dit doorgaans € 385,00.
 • Indien u een restitutiepolis heeft krijgt u 100% vergoed. Heeft u een naturapolis dan moet u gemiddeld 20% bijbetalen. Bij een budgetpolis kan dit oplopen tot 35%. POBOS BV heeft alleen een contract met CZ, Zilveren Kruis Achmea en DSW. In deze gevallen declareert POBOS BV de contractueel overeen gekomen tarieven en hoeft u niets bij te betalen.
 • Voor zelfverwijzers geldt voor spoed een toelage van 35% op het uurtarief op normale werkdagen en op zaterdag 50%.

 

Wat zijn redenen voor het afsluiten of afronden van de behandeling?

 

 1. De behandeling is afgerond.
 2. Vermoeden van een DSM stoornis is niet bevestigd.
 3. Patiëntprofiel patiënt te zwaar voor de basis ggz.
 4. Behandeling loopt 365 dagen (dit indiceert doorgaans vervolgbehandeling).
 5. Overlijden van de patiënt.
 6. Voortijdige beëindiging van de behandeling op initiatief van de patiënten/of behandelaar (bv patiënt is niet meer gemotiveerd of komt afspraken niet na of maakt eigen regels of verzwijgt informatie die wel van belang is voor de behandeling).
 7. De patiënt gaat over naar een andere bekostiging.

 De afsluitredenen hebben allen een specifiek nummer.

Eigen bijdrage en eigen risico:

Indien u een bijstandsuitkering ontvangt en er vanuit uw zorgverzekering sprake is van een eigen bijdrage krijgt u van mij een coulance. Het eigen risico zult u echter wel zelf moeten betalen. Dit is gewoonlijk € 385,-- per jaar. Het advies is dit altijd in termijnen te betalen aan uw zorgverzekeraar. Dit dient u aan te vragen bij uw zorgverzekeraar.

Jeugd-GGZ:

Deze loopt via de gemeente; zie jeugd-GGZ. Kinderen en jeugdigen van 6 tot 18 jaar kunnen terecht voor diagnostiek en behandeling. POBOS B.V. heeft een contract met Sociaal Domein Maastricht (inkoop Jeugd GGZ-zorg namens 18 Z-Limburgse gemeenten) en biedt arrangementen behandeling individueel. Ouders (en jeugdigen vanaf 16 jaar)  tekenen hier een intakeformulier en hebben dan met POBOS B.V. een contractuele verplichting voor een nader te bepalen tijd (laag, midden of hoog) welke 1 t/m max 6 maanden duurt of 1 t/m max 12 maanden. De behandeling van DSM V problematiek wordt volledig vergoed. Leerstoornissen, schoolprofiel en losse intelligentietest niet.

 

Consulten:

 1. Uitsluitend op afspraak.
 2. Afmeldingen (buiten acute overmacht): 2 dagen van te voren.
 3. Alleen met verwijsbrief en na overleg van kopie polisblad.
 4. Afmelden consult binnen 48 uur anders kan het consult in rekening gebracht worden. Bij echte overmacht (aantoonbaar) gebeurt dit nooit!

Wachttijden: Gemiddeld 1-2 weken.

Contracten 2019-2020: Zilveren Kruis Achmea, CZ en DSW.

Voor de Jeugd GGZ 2020 met SD Maastricht.

Privacy:

POBOS B.V. hanteert de privavy-code volgens de privacywet AVG en de beroepscode NIP. Zie downloads.

Overige:

POBOS B.V. hanteert betaalvoorwaarden, heeft een rechtsbijstandverzekering , heeft klachtenprocedure en is geregistreerd (BIG, NIP, Kwaliteitsstatuut). Alle info treft u op deze site aan. Clienten zijn verplicht kennis te nemen van deze paragraaf.

POBOS B.V. c.q. Jos Haartmans maakt - mits declarabel- op verzoek van clienten een diagnostische rapportage welke de client elders kan  overleggen. Client dient in te stemmen met het standpunt van Jos Haartmans dat deze een objectieve positie inneemt en dus niet zal instemmen met het als getuige optreden in een juridisch geding en/of client zal vergezellen naar een gesprek met een (bedrijfs)arts/keurmeester/advocaat/rechtbank.