DECLARATIE, VERGOEDINGEN, SOORT POLIS

TOELICHTING BIJ DE DECLARATIE:

1.   Het gedeclareerde bedrag dient volledig binnen de vermelde termijn te worden betaald.

2.   Het gedeclareerde bedrag is marktconform d.w.z. normaal binnen de tarieven voor de GGZ  (Geestelijke Gezondheidszorg) door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgesteld.

3.   De vergoeding van uw zorgverzekeraar is afhankelijk van uw soort polis. Bij een restitutiepolis is dit 100% van de marktconforme tarieven, bij een naturapolis doorgaans 75%-80%. Bij een budgetpolis 60-65%. Informeer bij uw zorgverzekeraar! Let op: Sommige verzekeraars hanteren eigen marktconforme tarieven doch POBOS declareert de marktconforme tarieven zoals door de NZa vastgesteld. Zie menu tarieven.

4.   Wanneer u bij ontvangst van de declaratie deze direct indient dan hoeft u in principe het bedrag niet voor te schieten omdat een zorgverzekeraar doorgaans binnen 2 weken uitbetaalt. Let wel: Indien uw zorgverzekeraar te laat aan u uit betaalt, of niet aan u uitbetaalt, om welke reden dan ook, dan is dit geen motief om deze declaratie niet tijdig te betalen.

5.   Deze declaratie heeft doorgaans betrekking op een (langere) periode variërend van enkele tot gemiddeld 10-15 consulten gedurende enkele weken of maanden tot en met een heel jaar (max 365 dagen). Alle activiteiten zijn in minuten opgeteld: persoonlijke consulten bij de zorgverlener, telefoonconsulten, emailconsulten, email-memo’s, diagnostiek (2 vragenlijsten die u moet invullen ter grootte van 1 consult werk), ROM (verplichte digitale lijst vanuit de GGZ),  administratie, contact/correspondentie huisarts. Elk consult bevat naast de directe tijd standaard 15 minuten indirecte tijd voor administratie en registratie.

6.   Kosten: Indien u 2 keer gekomen bent (kort consult van 30 minuten en/of  standaard consult van 45 minuten)  en u bent daarna gestopt dan wordt een onvolledig behandeltraject gedeclareerd. Bent u vanaf 3 keer gekomen dan wordt het gehele traject gedeclareerd waarvoor de huisarts verwezen heeft ook al heeft u het gemiddeld aantal minuten niet gehaald. Indien een traject in 2017 gestart is worden de tarieven van 2017 gedeclareerd ook al hebben de meeste consulten in 2018 plaatsgevonden.

7.   Indien de declaratie binnen de betaaltermijn afgekeurd zou worden door uw zorgverzekeraar is dat geen motief deze declaratie niet te betalen. Indien het complexe stelsel van regels van zorgverzekeraars  leidt tot afkeuringen wordt u verzocht altijd schriftelijke informatie op te vragen bij de zorgverzekeraar en deze te overleggen zodat wij de zaak kunnen proberen op te lossen. Zie ook het menu "Betaalvoorwaarden".

8.   Voor psychologische hulp (geestelijke gezondheidszorg) voor een zelfbetaler geldt een uurtarief van € 135,00. Geestelijke gezondheidszorg is vrij van BTW.

9.   De GGZ  valt onder de basisverzekering en daarom is het eigen risico van toepassing. De vermelde gegevens op de declaratie zijn verplicht conform de regels van de Generalistische Basis GGZ vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). 

REGELS:

1.   Prestaties mogen niet naast elkaar (parallel) , wel achter elkaar. De enige uitzondering van prestaties die wel naast elkaar mogen zijn 180004 (chronisch) en één van Kort, Middel of Intensief. Dan zijn 2 verwijsbrieven nodig en er moet sprake zijn van 2 aparte geestelijke problemen die niet met elkaar samenhangen. Bovendien moet de cliënt ontslagen zijn in de Specialistische GGZ en voor zijn stoornis kan hij/zij dan een verwijzing chronisch krijgen. Let op: CZ staat een chronisch traject alleen maar toe bij een instelling en niet bij een zelfstandig gevestigde!

2.   Indien een bepaald geestelijk probleem (bv depressie) voldoende behandeld is wordt de prestatie gedeclareerd conform de code en het daarbij behorende tarief. Mocht het probleem zich weer voordoen binnen 1 jaar nadat de prestatie geopend is dan kunt u pas weer in behandeling komen na 1 jaar na starten. Bij een nieuw probleem (bv angst) kunt u een nieuw behandelingstraject krijgen, echter wel weer met een nieuwe verwijskaart. Let op: CZ staat dit niet zo maar toe. Aanvraag bij een medisch adviseur is verplicht en wordt vaak afgewezen. Andere zorgverzekeraars zijn soepeler in hun beleid.

3.   Een verwijsbrief van de huisarts is verplicht om voor vergoeding in aanmerking te komen. Zie menu “verwijsbrief”.

SOORT POLIS & VERGOEDINGEN:

De NZA-tarieven krijgt u vergoed wanneer u een RESTITUTIE-polis heeft. Met een restitutiepolis heeft u vrije zorgkeuze en krijgt u 100% vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners. Heeft u een naturapolis en gaat u naar een niet gecontracteerde zorgverlener dan moet u gemiddeld 25% zelf bijbetalen. Heeft u een budgetpolis dan loopt de eigen bijdrage nog hoger op.  Nederland telt overigens slechts één zuivere restitutieverzekeraar: ONVZ Zorgverzekeraar en PNO (ook ONVZ). Deze verzekeraar heeft volgens onafhankelijk onderzoek van GfK de hoogste klanttevredenheid en verzekerden hebben van alle verzekerden het meest vertrouwen in hun zorgverzekeraar.

LET OP NIEUWS:

* Per 23 maart 2017 moeten er bij ONVZ en PNO minstens 60 dagen tussen 2 trajecten basis GGZ Intensief zitten bij een nieuwe primaire zorgvraag.

* De restitutiepolis van CZ is een NEP restitutie want de reglementen GGZ hebben veel beperkingen! Bv bij chronisch BGGZ > CZ verplicht u naar een instelling te gaan dus u heeft geen eigen keuze! Een tweede jaar bij dezelfde zorgverlener wordt meestal NIET toegestaan bij dezelfde primaire zorgvraag en bij een nieuwe primaire zorgvraag moet de medisch adviseur dit goedkeuren en deze keurt 8 van de 10 aanvragen af (is mijn ervaring).

* Zilveren Kruis accepteert geen akte van cessie (machtiging) ondanks dat dit wettelijk is toegestaan.