PRIVACY

 

Informatieverstrekking aan derden gebeurt alleen op schriftelijke wijze aan de hand van vooraf schriftelijk ingediende vragen en alleen maar met schriftelijk toestemming en na overleg met de client en in gevallen van Kinder & Jeugdtrajecten met schriftelijke toestemming van de ouders c.q. de ouder die de voogdij over het kind heeft.

Eisen aan de toestemmingsverklaring:

Een aanvraag dient geformuleerd te worden op briefpapier van de instelling met vermelding van een adres en een emailadres van de instelling en de naam, het adres (postbus of p/a wordt niet geaccepteerd) , geboortedatum en het BSN van de personen die de toestemming geven. Tevens dient de aanvraag van informatie door gedragswetenschappers de registratienummers van BIG en/of NIP en/of NVO te vermelden.

POBOS B.V. werkt volgens de beroepscode van het NIP en dit houdt in dat zonder goedkeuring van de client geen informatie verstrekt wordt aan derden.

Op onze declaraties voor Generalistische Basis GGZ (vanaf 18 jaar) staat geen declaratiecode waardoor de diagnose herleidbaar is.

Op gemeentelijke declaraties voor Kind & Jeugd staat ook geen diagnosecode. Deze declaraties zijn onderdeel van een contract en het contract verplicht tot digitaal aanleveren.

Dossiergegevens worden maximaal 5 jaar bewaard en daarna zorgvuldig vernietigd.

POBOS B.V. hanteert de privacy-uitgangspunten van de privacywet AVG.